ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

WWW.YOUWORTHITBOX.COM

I.Предмет

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Тея Органикс” ЕООД със седалище и адрес на управление на дейността: Адрес: ул. Брацигово 5 4004 Пловдив регистрано в Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 203564990, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и всяко лице, което зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www. youworthitbox.com, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, от друга страна

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. Употребените в настоящите Общи условия термини и съкращения, имат следното значение:„Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.youworthitbox.com;“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.youworthitbox.com, неговите приложения, мобилни и други версии;“Платформа” – платформа за обяви, реклама, продажба на артикули, собственост на Администратора и достъпна за потребителите чрез Уебсайта;“Администратор” – търговско дружество „Тея Органикс” ЕООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата;“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, достъпа Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях;Клиент – – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което е поръчало услуга от платформата на Доставчика;“Услуги” – всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Платформата;“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата;„Ю УЪРТИТ БОКС“, „YOUWORTHITBOX“– е онлайн абонаментен артикул, с който Доставчикът еднократно или ежемесечно предоставя на клиентите си кутии със селекция от продукти.„Наложен платеж“ – доставяне на пратка чрез универсалната пощенскa услугa срещу заплащане от получателя на определена от подателя сума.„Обработване на лични данни” – включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на личните данни на Потребител.

ІII. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.3. (1)Администратор на Платформата www. youworthitbox.com e „Тея Органикс” ЕООД със седалище и адрес на управление: ул. Брацигово 5 4004 Пловдив, регистрано в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК: 203564990, със седалище и адрес на управление: ул. Брацигово 5 4004 Пловдив, телефон за връзка: 0879664404, електронна поща: support@youworthitbox.com. (2) Потребителите могат да подават жалби, искания или рекламации на електронна поща: support@youworthitbox.com или мобилен телефон 0879664404 Чл. 4. Надзорни органи:Комисия за защита на личните данни Адрес:гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02)9402046 факс: (02)9403640 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bgКомисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/9802524 факс: 02/9884218 телефон на потребителя: 070011122 Уеб сайт: www.kzp.bg

IV. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 5. Настоящите ОУ се прилагат спрямо всички договорни правоотношения на Доставчика и отделните Потребители. Общите условия се прилагат и след прекратяване на договорното правоотношение с Потребителя до окончателното уреждане на задълженията му към Доставчика.
Чл. 6. Ползването на платформата се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия. С поръчване на предлаганите на платформата артикули Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани на основание сключения между него и Доставчика договор. Такива данни са име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и др.
Чл. 7. (1) Доставчикът се задължава да изпълни поръчката на Потребителя съобразно настоящите Общи условия и действащото към момента на поръчката законодателството на Република България.
(2) Дружеството си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени, свързани със законовите изисквания. Извършените изменения на общите условия влизат в сила в отношенията между страните след публикуването на изменената им версия на Платформата.
Чл. 8. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.
Чл. 9. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди вследствие на употреба на продукти в нарушение на настоящите ОУ и съпътстващите всеки продукт инструкции за употреба и мерки за безопастност.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.10. Youworthitbox.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www youworthitbox.com/, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата артикули, включително следното:Да преглеждат цени и условия за доставка;Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на платформата youworthitbox.com;Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.Всеки Потребител има право да оттегли своето съгласие за обработка на личните му данни по всяко време като следва да уведоми писмено за това Доставчика.Чл.11. Доставчикът в платформата youworthitbox.com организира доставянето на потвърдени стоки от Потребителя.
Чл.12. (1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата youworthitbox.com договор за покупко-продажба при общи условия, на адрес https://www. youworthitbox.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки при общи условия, Доставчикът на платформата youworthitbox.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата артикули. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата youworthitbox.com.
(3) Потребителите заплащат на Доставчика на платформата youworthitbox.com възнаграждение за доставените стоки и услуги, съгласно условията, определени в платформата youworthitbox.com и в настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата youworthitbox.com.
Чл.13. Потребителят и Доставчикът в платформата youworthitbox.com се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА YOUWORTHITBOX

Чл.14. (1)Основните характеристики на продуктите, включени в абонаментите кутии youworthitbox са описани върху придружаващи всеки един от продуктите идивидуална опаковка и/ или листовка.
(2) Потребителят се задължава да използва предоставените му стоки едва след прочитане на съпътстващите го листовки и опаковки, включително при стриктно спазване на описаните от производителя инструкциите за употреба и предпазни мерки.
(3) Предлаганите стоки в youworthitbox не са предназначени за употреба от лица на възраст под 16 години. Лица на възраст под 18 години могат да използват предлаганите продукти едва след получаване на разрешение от техен родител или попечител.
(4) Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди вследствие на ползване на продукт, което не е съобразено с предоставените в листовките и/ или опаковките инструкции за употреба и мерки за безопасност.

VII. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 15. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на Доставчика – https://www. youworthitbox.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика артикули.
(2) При потвърждаване на поръчка чрез интерфейса на електронния магазин е необходимо Потребителят да предостави данни за извършване на доставката.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл или чрез друг подходящ способ, че поръчката му е приета. Договорът за покупко-продажба на стока или услуга се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от Доставчика.
(4) При заявена еднократна поръчка до 15 – ти число на месеца, потвърдена от Доставчика същият я предава за доставка на куриер в в срок до 18 – то число на текущия месец. Доставката се извършва чрез куриерска услуга съобразно избрания от Потребителя план за доставка.
(6) При заявена абонаментна поръчка до 15 – ти число на месеца, потвърдена от Доставчика същият я предава за доставка на куриер в в срок до 18 – то число на текущия месец. Доставката се извършва чрез куриерска услуга съобразно избрания от Потребителя план за доставка.

VIII. ЦЕНИ

Чл. 16. (1) Крайната цена на стоките е в български левове и е изписана на страницата за представяне на съответния артикул. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
(2) Ако в платформата изрично не е посочено друго, се приема, че цената на съответния артикул е с включен Данък върху добавената стойност.
Чл. 17. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в платформата продукти, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.
Чл. 18. Обявените на платформата цени не включват цена за доставка на поръчаните от Потребителя стоки и услуги.
Чл. 19. Доставчикът не начислява никакви допълни разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

IX. ПЛАЩАНЕ

Чл. 20. Потребителят заплаща цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката чрез „наложен платеж“.

XI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето, упълномощено от него лице.
(2) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. При връщане стоките трябва да са във вида, в който са били закупени, с оригиналната си опаковка.
(3) Транспортните разходите за връщане на на закупените продукти са за сметка на Потребителя.
(4) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Доставчика за решението си да се откаже от договора.
(5) Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство.
(6) Заплатената сума на върнатите стоки се възстановява не по-късно от 14 дни след получаването на пратката в офиса на Доставчика.
Чл. 22. Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост;
4. сключени по време на публичен търг;
Чл. 23. Доставчикът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път или чрез наложен платеж.
Чл. 24. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

XII.РЕКЛАМАЦИИ И ЖАЛБИ

Чл. 25. Потребителите имат право на рекламация в случай, че получените от тях пратки са повредени, загубени, унищожени или ограбени, при неспазване на сроковете за доставка.
Чл. 26. Рекламации към Доставчика могат да бъдат подавани в срок до 6 месеца, считано от приемане на пратката на електронен адрес support@youworthitbox.com.
Чл. 27. Потребителите се задължават при получаване на пратка от Доставчика да проверяват съдържанието й в момента на получаването и в присъствието на куриера. В случай, че потребителят установи увреждане на съдържанието на пратката, се съставя констативен протокол. В този случай рекламацията за увредена пратка се подава от потребителя в срок от 6 месеца от датата на съставяне на констативния протокол.
Чл. 28. Доставчикът се задължава в срок до 45 дни от предявяване на рекламацията да проучи същата и да уведоми писмено рекламанта за резултата. В случай на подадени непълни данни в рекламацията, срокът се удължава с времето, необходимо за уточняване, но не по-дълго от 1 месец.
Чл. 29. При уважена рекламация Доставчикът възстановява на Потребителя пълната стойност на заплатената от него продажна цена.
Чл.30. Срокът за изплащане на обезщетения по приети за основателни рекламации е 20 работни дни, считано от датата на изготвяне на отговора по рекламацията.
Чл.31. Доставчикът не носи отговорност в следните случаи:
за повреждане или унищожаване на пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;когато поради посочен от Потребителя непълен или погрешен адрес пощенската пратка е доставена на друго лице;за забавени или недоставени пратки поради посочен от Потребителя непълен или погрешен адрес;когато потребителят не е предявил писмена рекламация в предвидения за това срок.Чл. 32. Подадени от Потребителите жалби ще бъдат разглеждани по реда за разглеждане на рекламации.
Чл.33. Споровете между Потребителите и Доставчикът се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от независимите медиатори на Доставчика – Петя Тихомирова Тихчева – медиатор, вписан в Регистъра на Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието под рег. № 20190731027 и Надя Георгиева Димитрова – медиатор, вписан в Регистъра на Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието под рег. № 20190628005, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

XIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 34. При сключен месечен абонамент с клиент Доставчика се задължава да му предоставя ежемесечно поръчания артикул.
Чл. 35. При извършена еднократна поръчка Доставчикът се задължава да му предостави ежемесечно поръчания артикул.

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 36. Доставчикът обработва лични данни на физически лица /физически лица – клиенти, физически лица – контрагенти, физически лица, представляващи юридически лица и/или други организации, други физически лица в преддоговорни и/или договорни отношения/, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679, действащия към момента на предоставяне на услугата Закон за защита на личните данни, Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита, както и с Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на Доставчика.
Чл. 37. Потребителят декларира, че с приемането на настоящите Общи условия е запознат и се съгласява, че за изпълнение на предоставяните му услуги личните му данни могат да бъдат предавани на свързаните с Доставчика, външни консултанти, адвокати, счетоводители, одитори и/или финансови институции, както и на други трети лица във връзка със събиране на вземанията на Дружеството включително, т.нар. колекторски дружества и частни съдебни изпълнители, както и за изпълнението на техническа обезпеченост и изпълнение на услугите – могат да се предоставят на телекомуникационни доставчици, куриерски служби и други подобни.
Чл. 38. Потребителите имат право да осъществяват достъп до платформата без предоставяне на лични данни и регистрация.
Чл. 39. Доставчикът изисква и обработва лични данни единствено при изпращане на поръчка без регистрация, при заплащане на поръчка по един от посочените в платформата методи, при изпращане на запитване чрез формата за контакт.
Чл.40. При изпращане на поръчка без регистрация или запитване чрез формата за контакт, Доставчикът ще изиска и обработи лични данни, които са необходими единствено и само за изпълнение на доставка и заплащане на заявената поръчка, а именно както следва:
име и фамилия;email адрес;държава, населено място, пощенски код и адрес;телефон за контакт.Чл. 41. Доставчикът обработва лични данни единствено със следните цели:
Изпълнение, доставка и заплащане на поръчаните от потребителя стоки.За целите на счетоводното отчитане.Чл. 42. Доставчикът не събира и обработва лични данни, които:
разкриват расов или етнически произход;разкриват политически, религиозни или философски убеждения;разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном, освен в случаите, когато е постъпил сигнал за нежелан страничен ефект след употреба на продукт;се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват платформата, услугите и съдържанието.Чл. 43. (1) Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в националното законодателство както и посочените в Регламента правни рамки.След изтичането на опредения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.
(2) Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни в срок до 12 месеца след изтичане на срока или постигане на целта се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

XV. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И МЯСТО НА ЮРИСДИКЦИЯ

Чл.44. За търговските отношения между Дружеството и Потребителите се прилага българския закон.
Чл.45. Компетентният съд за решаване спорове, които могат да възникнат между Дружеството и Потребителите е компетентния съд на Република България.

Абонирай се

Нашите партньори

All you need is love But little costmetics now and then doesn't hurt